Overvannshåndtering

Leca® er velegnet til løsninger for infiltrering, fordrøyning og rensing av overvann.

View more

Oversvømmelse kan unngås med en kombinasjon av forskjellige tiltak for overvannshåndtering av regn- og overflatevann som samlet gir redusert avrenningsintensitet ved skybrudd og tilbakeholder avrenningen til avløp.


Når løsninger for lokal overvannshåndtering planlegges inn som en del av byens rekreasjonsområder, vil de kunne bidra til et levende og grønt nærmiljø og gi mer plass i urbane områder. Dessuten gir forskjellige løsninger en større biodiversitet, forbedrer luftkvaliteten og reduserer behovet for kjøling når det er varmt. Dimensjonering og design av systemene avhenger av forhold som for eksempel grunnvannsspeil, grunnforhold, værdata, infiltrasjonsmuligheter og myndighetskrav om avrenning til resipienter. Alle tiltak for overvannshåndtering bør være robuste nok til å takle fremtidens økte regnmengder.


Leca beholder sin porøsitet og fordrøyende effekt når det er frost, og er fordelaktig ved temperaturer som svinger rundt frysepunktet. Leca lettklinker er en økonomisk løsning som enkelt kan tilpasses det underliggende terrenget og kan blåses på plass med blåsebil.


Materialene er utviklet og testet for bruk under permeable belegg, grønne tak og til vannrensing.


Vi arbeider med fremtidsrettede løsninger til overvannshåndtering som tar hensyn til estetikk og miljø. Lokal overvannshåndtering av regnvann er en helhetsbetraktning der de forskjellige tiltak bidrar til redusert avrenning av regn- og overflatevann for hele eiendommen. Med Leca-løsninger akkumuleres vann på en kontrollert måte slik at myndighetenes krav til avrenning kan ivaretas.

Finknust Leca Lettklinker

6 mm - er optimalt for maksimal fordrøyning av vann. Materialet er spesielt anbefalt til grønne tak og som underlag for permeabel belegningsstein. Densiteten er typisk 400-500 kg/ m3 .

Grovknust Leca Lettklinker

4-10 mm - har mindre finstoff og høyere hydraulisk permeabilitet. En fordel når man vil unngå store vektvariasjoner på grunn av vannabsorpsjon. Grove knuste Leca lettklinker er lettere, med en densitet på 250-300 kg/ m3 .

Rund Leca Lettklinker

10-20 mm - er gode til drenering og vannlagring. Mellom kornene er det tilgjengelig volum til vannlagring i underjordiske magasineringsløsninger. Rund, grov Leca lettklinker kan benyttes som drenerende tilbakefylling eller oppbygning av terreng.
Overvannshåndtering
Overvannshåndtering
Overvannshåndtering

Relevante dokumenter

Referanser

Ønsker du å lese om flere referanseprosjekt? Her finner du alle.

Teknisk info

Vi har mange års teknisk erfaring med bruk av Leca® produkter innen infrastruktur, konstruksjon og vannforvaltning.

Leveranse og installasjon

Les om de ulike måtene man kan få levert Leca Lettklinker

Please register your details first

Areas of interest