Hvordan håndtere regnvann

Klimaendringene vi opplever i dag medfører hyppigere og kraftigere nedbør. Det gir flere oversvømmelser både på overflaten og i kjellere. Urbane områder med stadig tettere bebyggelse er særlig utsatt. Lokal håndtering av regnvann kan, sammen med andre tiltak, bidra til å minske mengden regnvann i avløpssystemet og dermed redusere risikoen for oversvømmelser.

I stedet for ufleksible utvidelser av avløpssystemet er prinsippene i denne brosjyren å fordrøye, fordampe eller infiltrere regnvannet der det først detter ned.


Lokal håndtering av regnvannet kan bidra til å løse problemene med overbelastning av avløpssystemet, og det er viktig at de lokale løsningene er dimensjonert og utformet korrekt. Det finnes mange ulike løsninger på hvordan regnvann kan håndteres lokalt. Noen er basert på naturlige og enkle prinsipper, andre er mer avanserte og tekniske. Hvordan kan Leca lettklinker brukes i forskjellige løsninger, avhenger av det lokale behovet.

Hva som fungerer best avhenger dels av lokale infiltreringspotensialer og forhold, og dels av brukerens ønsker og behov med tanke på andre funksjoner, og hvilken verdi man ønsker at løsningen skal tilføre nærmiljøet.

 

Hvordan kan Leca® lettklinker bidra?


Opplagring og infiltrasjon av vann

Leca lettklinker har et stort hulrom mellom kornene der vannet kan oppbevares. Selve Leca-kulene opptar vann, og knusing av kulene gir ytterligere vannopptak. Vannet vil opptas og siden sive ned til grunnen eller langsomt ledes ut i avløpet.


Fordrøyning

Leca-kulene har en spesiell, porøs struktur og rikelig med tilgjengelig hulrom mellom kornene. Dette forenkler midlertidig vannopptak og forsinker vanngjennomstrømningen, slik at vann fra intense regnbyger forsinkes og utledes langsomt til avløpet.


Drenering

Leca lettklinker har gode drenerende egenskaper. Vann som kommer via dreneringslinjer og trenger gjennom permeable overflater kan raskt transporteres vekk. Jo grovere sortering, jo bedre drenering.


Rensing og filtrering

Leca-kulenes mange fine porer gjør produktet ideelt til partikkelfjerning, og man kan også rense ulike avfallsstoffer avhengig av oppbygningen av filteret og valg av produkt.

 

 

Se film om løsninger av overvann

 
 

Øket verdi til uterommet

 

Riktig utformede systemer for overvannshåndtering med Leca bidrar svært positivt til fordrøyning, infiltrasjon og drenering. Lokal flomrisiko kan reduseres betydelig. Vannet lagres i den åpne porestrukturen i de knuste Leca-kulene, samt i planter og vekstmedier. Mye av vannet vil fordampe tilbake til atmosfæren, og en Leca-løsning vil bidra til dette. Den totale mengden vann som kan håndteres avhenger av valgt løsning, beplanting og mengden Leca som er benyttet.

Gode løsninger for overvannshåndtering gir i tillegg en rekke ekstra fordeler:

 • grønne områder som gir biologisk mangfold og muligheter
 • uterom og grønne rekreasjonsarealer
 • bedre lokal estetikk og trivsel
 • bedre arealutnyttelse og mer plass
 • bedre luftkvalitet
 • kjøleeffekt om sommeren

 

Hva er fordelene ved håndtering av regn- og overflatevann?

Leca-massene ligger under bakken og er den usynlige delen av løsningen for regnvannshåndtering. Under terrenget vil Leca-materialene bidra til fordrøyning, infiltrasjon og drenering. I tillegg vil den lokale håndteringen av regn- og overflatevann gi:

 • redusert risiko for oversvømmelse
 • redusert lokal forurensing
 • alternativ til etablering av nye, ufleksible vannreservoarer og avløpsrør
 • bymiljø tilpasset kommunale planer og nasjonale klimatilpasningsstrategier
 • reduserte avgifter til vann og avløp
Leca Overvannshåndtering

Relaterte dokument

Please register your details first

Areas of interest