Frostsikring

Leca Lettklinker har gode isolerende egenskaper og egner seg derfor godt til frostsikring av vei og jernbane der kravene til frostsikring er bestemmende for dimensjonerende tykkelse av konstruksjonen. Enkel utlegging gjør Leca lettklinker meget anvendelig som isolasjonsmateriale, samtidig som materialet har en drenerende effekt som er spesielt viktig for bæreevnen i teleløsningsperioden.

Varmeledningsevnen for Leca lettklinker avhenger av tørr densitet, vanninnhold og temperatur. Nyere forskning viser at frysevarme er et viktig bidrag til frostmotstand, og at frysing av lettklinker er tilnærmet uavhengig av vanninnholdet, noe som gjør de svært egnet til frostsikring.

Ved frostsikring av konstruksjoner i veg, bane og grøft betyr dette at effekten av varmekapasitet og frysevarme er inkludert, og f.eks. kan 50 mm ekstrudert polystyren
erstattes av ca 200 mm Leca lettklinker, som også inkluderer drens- og avrettingslag. Dersom det er nødvendig å foreta utkiling av isolasjonsmaterialet, kan dette enkelt utføres ved at tykkelsen på lettklinkerlaget varieres.

Lettklinker er et veldig hensiktsmessig materiale i forbindelse med frostsikring og isolasjon i grunnen. I tillegg til isolasjonseffekten har materialet meget gode drenerende egenskaper, noe som er meget viktig for bæreevnen.

Fordeler ved bruk

  • Gunstige miljø- og driftseffekter ved frostsikring med Leca Lettklinker forenkler graving nær eksisterende konstruksjoner.
  • Bedre utnyttelse av tørrskorpelag. Mindre gravedybde gjør at det faste tørrskorpelaget ofte kan utnyttes som traubunn.
  • Stabilitetsmessig gevinst i dype skjæringer, gir redusert skjæringsutslag.
  • Stor besparelse i grave- og transportutgifter, hvilket gir reduksjon i anleggstrafikk.
  • Frostsikring med Leca Lettklinker gir i mange tilfeller også en kompenserende effekt.
  • Enkel utleggings- og komprimeringsprosedyre.
  • Overskudd av silt- og leirmasser som ofte må deponeres, reduseres vesentlig.
  • Gir mulighet for grunnere drensgrøfter og stikkrenner. 
  • Totalt sett bedre fremdrift som følge av mindre massehåndtering.

Frostsikring av veifundament
Det er krav til hvor dypt frostsikringslaget i fyllinger bør være. Økt frostrisiko resulterer i en økning i dybden på frostsikringslaget. Dette gir dype utgravninger og krevende anleggsarbeid. Ved bruk av Leca som frostsikringsmateriale, er det mulig å redusere dybden på frostsikringslaget og forenkle anleggsarbeidene.

Frysefrontanalyser
Mindre telehiv er et resultat av at man har mindre gjennomfrysing og kortere perioder med frost i underbygningen. Bedre bærekapasitet gjennom teleløsningen oppnår man på grunn av at frostsikringen med Leca endrer opptingingsbetingelsene for underbygningen. I en vei som er bygd opp uten et frostsikringslag av Leca vil den frosne underbygningen tine fra undersiden og vannet vil dermed drenere fra telefronten. I en vei uten Leca vil det være en frossen ”plate” i underbygningen mot slutten av teleløsningen. Over dette laget vil undergrunnen og veifundamentet være fylt med vann fra tineprosessen.

Frostsikring av rørledninger
For å oppnå frostsikring av rørledninger trenger grøftene en minimumsdybde. Denne dybden kan reduseres ved å bruke Leca som frostsikring. Ved å redusere gravedybden forenkles anleggsarbeidet og gjør det mer kostnadseffektivt.

Isolasjon av kjellervegg
Ved å bruke Leca i isolasjonen av en kjellervegg kan man oppnå betydelig bedring av den termiske motstanden, spesielt i gamle kjellervegger. Nyere vegger har krav til U-verdi, men denne kan bedres ved å bruke Leca som isolasjonslag utvendig.

Relaterte dokumenter

Please register your details first

Areas of interest