Grunne grøfter

 

 

Leca Lettklinker egner seg godt som isolerende og drenerende materiale rundt VA-, drens-, fjernvarme- og gassrørledninger. Særlig på fjellgrunn hvor sprengning er nødvendig og på partier med dårlige grunnforhold vil man ha økonomisk gevinst av en utførelse med grunne grøfter. Ved bruk av lettklinker er det liten fare for skader på ledningen under tilbakefyllingen. Samtidig vil fylling med lette fyllmasser gi mindre fare for setningsskader på ledningsanlegget.

Nyetablering av grøfteanlegg
Ved nyetablering av grøft i fjell og jordmasser må det i dimensjoneringen skilles på hovedledninger og sekundær- og stikkledninger. I figur 2 er det vist en generell skisse av prinsippet for utførelse av en hovedledningsgrøft. Vedrørende bruk av fiberduk/separasjonsduk anbefales en duk med gode filteregenskaper ref. NS 3420 kap. I4.

Etterisolering / rehabilitering av grøfter
Til etterisolering og rehabilitering av eksisterende grøfter med frostproblemer benyttes Leca Lettklinker som en markisolering i passende tykkelser (20-40 cm). Løsningen forutsetter at ledningsnettet er i god forfatning.

 

Som vist i figurene over kreves kun bortgraving av det øvre jordsjiktet i tilstrekkelig tykkelse og bredde for plassering av lettklinker og overdekningslag.

Ved dårlige grunnforhold
Rørledninger som skal etableres i myrlendt område eller ved bløt leirgrunn, kan med fordel tilbakefylles med Leca Lettklinker. Den lette materialvekten kombinert med den isolerende effekten, medfører at man ikke trenger å grave ned til de bløte jordlagene eller få en tung grøftefylling i myke myrlag. Med Leca Iso 10-20 som grøftefylling er det enkelt å beregne grøfteprofilens totale tyngde og man kan kompensere for tyngden jordmasse som må fjernes. Dermed spares gravedybde, man får en fullisolert grøfteløsning og minsker risikoen for rørbrudd.

Dimensjonering / Hovedledninger
Vann- og avløpsledninger legges vanligvis i fellesgrøfter. Ved å benytte Leca Lettklinker til frostsikring av ledninger som ligger over generell frostdybde på stedet, sikres vannet i ledningsnettet mot frysing. Samtidig ønsker man å forhindre at ledninger, kummer og ventiler utsettes for telehiv eller unormale mekaniske påkjenninger på grunn av frossen mark.

Minste overdekning for hovedvannledninger vil ligge i området fra 0,8 til 1,0 m. Denne overdekningen er nødvendig for å sikre ventiler tilstrekkelig mekanisk beskyttelse. Som vist i figur 9.4 legges ledningene på vanlig måte på et avrettet, komprimert grøftefundament av pukk. Minste bredde for grøftefundamentet i fellesgrøfter for hovedvann- og avløpsledninger, vil variere fra 1,2 m til 1,5 m. Grøftebredden vil normalt øke oppover i grøfta. Ved bruk av lettklinker er dette gunstig da et bredere isolasjonslag gir bedre utnyttelse av jordvarmen. For å få best mulig effekt av Leca Iso 10-20 isolasjonen over ledningene i kaldt klima (F>30000 h°C), bør grøftebredden og dermed isolasjonsbredden over ledningene økes noe, se diagram 1. Ved å bruke Leca Iso 10-20 i hele omfyllingen, eller trekke Leca ned på begge siden av rørene i fjellterreng, kan man bruke samme isolasjonsbredder i løsmasser og fjellterreng. Diagram 1 viser nødvendige isolasjonsbredder og -tykkelser for hovedledninger med normal og relativt kontinuerlig vannføring.

For større frostmengder enn 40 000 h°C bør det foretas en egen frostdimensjonering. Klimadata for landets kommuner finnes i NBI Byggdetalj G451.021. Diagram 9.2 viser nødvendig overdekning og isolasjonstykkelse med Leca Iso 10-20 for frostsikring av sekundær- og stikkledninger. Det er samtidig forutsatt ikke telefarlige eller moderat telefarlige grunnforhold. Hvis fallforholdene ellers er tilfredsstillende, vil ledninggsnettet forøvrig kunne tåle mindre telehiv uten at dette fører til problemer.

 

Sekundær- og stikkledninger

I motsetning til hovedvannledninger som i tillegg til generell vannforsyning også skal dimensjoneres for brannvann, dimensjoneres sekundærvannledningene for forbruk. Rørdimensjonene gir derfor en indikasjon om vannføringen og dermed egenvarmen i vannledningene. For stikkledninger til enkelthus som ikke inngår i et ringnett, kan manglende vannføring kompenseres med tilførsel av varme ved hjelp av en elektrisk varmekabel. Mekaniske forhold tilsier at minste overdekning for vannledningen bør ligge rundt 0,5 m. For spesielt grunne grøfter eller små ledningsdimensjoner, kan det også være behov for å isolere vannledningen fra grøftebunnen. Det enkleste er da å legge avløpsledningen på vanlig måte på et komprimert grøftefundament og bruke Leca Iso 10-20 som omfyllingsmasser. Vannledningen som ikke er avhengig av fall legges da i Lecamassene, se figur over.

Relaterte dokumenter

Please register your details first

Areas of interest