Stabilitetssikring

Stabilitetsproblemer kan lett oppstå når det skal utføres omfattende grave eller fyllingsarbeider, og ved utførelse av grunnarbeider i områder med vanskelige grunnforhold. Problemene kan løses ved at Leca Lettklinker anvendes som lett fyllmasse for stabilitetssikring.


I områder med vanskelige grunnforhold er stabilitetsproblematikk veldig vanlig. Leca Lettklinker er et ideelt materiale til å løse dette. Materialet har lav vekt og bidrar lite til tilleggslaster.

Generelle løsninger
Tilleggsbelastningen i grunnen øker med dybden. Når du bruker Leca lettklinker reduseres belastningen, noe som medfører at stabiliteten i konstruksjonen øker.  

Veifundament på løse masser
Ved å bruke Leca Lettklinker i konstruksjonen vil tilleggslastene reduseres (vertikale, horisontale og skjærkrefter), noe som vil øke stabiliteten. Tilstrekkelig økning av stabiliteten vil også gjøre bruk av motfylling unødvendig.

Masseutskifting for økning av skråningsstabilitet
Masseutskifting i en skråning for økning av stabiliteten. Det er mulig å øke stabiliteten i en eksisterende skråning ved å redusere belastningen i den. Ved å skifte ut deler av skråningsmassen med Leca vil man oppnå dette.

Kompensert fundamentering i skråninger
En mulig løsning for å opprettholde stabiliteten er å bruke en kompensert fylling. Den kompenserte fyllingen vil redusere tilleggsbelastningen I skråningen og gi en tilstrekkelig sikkerhetsfaktor. Løsningen vil også gjøre motfylling unødvendig.

Relaterte dokumenter

Please register your details first

Areas of interest