Jordtrykksreduksjon anlegg

Bruk av Leca Lettklinker som lett fyllmasse gir en betydelig reduksjon i horisontalt jordtrykk sammenlignet med bruk av andre typer tilbakefyllingsmasser.

Jordtrykk mot et brofundament og pæler
Jordtrykk mot et brofundament og pæler, med og uten Leca som tilbakefylling: Jordtrykksreduksjonen grunnet lettfyllingen vil påvirke pælene. Dette reduserer faren for at pælene bøyes og tillater slankere pæler som reduserer kostnadene.

Jordtrykk mot en kjellervegg
Med jordtrykk mot en kjellervegg med tradisjonelle masser og med Leca Lettklinker som tilbakefylling vil man få redusert jordtrykket mot veggen betraktelig. Med Leca i tilbakefyllingen minsker faren for sprekker, skader eller i verste fall at veggen kollapser.

Jordtrykk mot en støttemur
Den antydede reduksjonen i jordtrykk med Leca som tilbakefyllling mot støttemur er betraktelig i forhold til tradisjonelle materialer. Dette tilsier at en slankere konstruksjon kan benyttes og vil redusere kostnadene.

Jordtrykk mot en segmentell støttemur
Jordtrykk mot en segmentell støttemur med den samme tilbakefyllingen vil arte seg på sammen måten som på den hele støttemuren. Den oppdelte støttemuren vil imidlertid ta i mot jordtrykket på en annen måte. Denne veggen kan kollapse i den nedre delen på grunn av strukturen i muren. Ved å kombinere Leca med jordarmering vil man ha en god løsning. På den måten kan tilbakefyllingen gjøres høyere med tilstrekkelig kapasitet.
 

 

JOrdtrykksreduksjon

Figur 1:
E.2 i NS 3479 med innlagt verdi for jordtrykkskoeffisient for Leca Lettklinker

Figur 2:
Støttemur med Leca Lettklinker som lett tilbakefylling

Veibygging - Statens vegvesen

Ved dimensjonering av overbygning etter dagens veinormaler er lettklinker plassert i bæreevnegruppe 4 som tilsvarer sand og grus. Tykkelse av overbygning skal normalt ikke være mindre enn 0,5 m inkludert dekke. Nyere forskning på mekaniske egenskaper av Leca Lettklinker viser minimal deformasjon av overflate på vesentlig tynnere overbygning. Sideskråning skal ha maksimal helning på 1:1,5. Utkiling i lengderetning utføres med skråning 1:10 dersom spesielle forhold ikke tilsier noe annet.

Utførelse

Leca Lettklinker er et lett håndterbart materiale som er tilnærmet selvkomprimerende. Utlegging av lettklinker krever ingen spesielle forarbeider. Ved utfylling på bløt grunn og ved fare for sammenblanding med eksisterende masser, er det imidlertid vanlig å legge ut fiberduk som filterlag før fyllingsarbeidene igangsettes.

Leca Lettklinker i større fyllinger kan enkelt legges ut med doser eller beltegående gravemaskin. Statens vegvesen anbefaler lagtykkelser på maksimalt 1 m ved utlegging. Maksimalt beltetrykk bør ikke overskride 50 kN/m2 for å hindre nedknusing. I mindre fyllinger eller ved vanskelig tilgjengelighet kan Leca Lettklinker blåses på plass eller legges ut manuelt.

Relaterte dokument

Please register your details first

Areas of interest