Varmeisolering

Krav i Teknisk forskrift 2017

Kravene er nå formulert slik at man enten velger tabellverdier (energitiltak) eller beregner samlet netto energibehov etter NS 3031 og sammenligner dette med rammekrav uttrykt i kWh/m2  pr år og oppvarmet gulvareal (bruksareal etter NS 3940).


Rammekravet for en vanlig enebolig er ca 130 kWh/m2 pr år.
For andre bygningskategorier er rammekravet stort settnoe høyere.
I forbindelse med normale anvendelsesområder for Leca Lettklinker er det verdt å merke seg følgende tabellkrav (energitiltak):

  • U-verdi gulv på grunn og mot det fri maksimalt 0,10 W/m2 K
  • Normalisert kuldebroverdi skal ikke overstige 0,05 W/m2 K for småhus og 0,07 W/m2 K for øvrige bygg, der m2 angis i oppvarmet BRA
  • Det er fortsatt tillatt å omfordele mellom tabellverdier så lenge totalt energibehov holdes på samme nivå. Det er imidlertid innført maksimalverdier som uansett ikke skal overskrides, som for gulv på grunn er 0,18 W/m2 K. 

Varmeisolering av gulv på grunn

I tabellene under er vist nødvendig tykkelse med Leca Iso 10-20 for å oppnå en U-verdi for gulv på grunn i ringmursløsninger på hhv 0,10 W/m2 K, 0,15 W/m2 K og 0,18 W/m2 K.

Byggets mål b x l (m) Grunnforhold:
Leire Annen løsmasse Fjell
8 x 12 865 915 970
8 x 20 845 890 955
12 x 18 800 850 930
16 x 40 670 755 875
       

Tabell 1.1:
Tykkelse (mm) av Leca Iso 10-20 for å oppnå U-verdi 0,10 W/m2 K


 

Byggets mål b x l (m) Grunnforhold:
Leire Annen løsmasse Fjell
8 x 12 525 565 615
8 x 20 495 540 605
12 x 18 450 505 585
16 x 40 345 420 525
       

Tabell 1.2:
Tykkelse (mm) av Leca Iso 10-20 for å oppnå U-verdi 0,15 W/m2 K


 

Byggets mål b x l (m) Grunnforhold:
Leire Annen løsmasse Fjell
8 x 12 420 450 500
8 x 20 380 430 485
12 x 18 345 390 465
16 x 40 240 315 410
       

Tabell 1.3:
Tykkelse (mm) av Leca Iso 10-20 for å oppnå U-verdi 0,18 W/m2 K

I tabell 1.4 som du ser under er vist U-verdi for gulvet ved forskjellige tykkelser med Leca Iso 10-20 evt. i kombinasjon med 50 til 200 mm EPS på toppen.


Beregningen er utført etter NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data.

I beregningene er det benyttet følgende verdier for varmekonduktivitet:

Som varmeisolering λ (W/mK)
Gulv på grunn i oppvarmet bygning  
- isolasjonslag over kapillærbrytende lag <0,11
- kapillærbrytende og drenerende lag 0,15
Utvendig mot vegg under terreng 0,15

 

Tabellene angir en gjennomsnittlig U-verdi for gulvet uten hensyntagen til evt. kuldebrotap i ringmursløsning.
For å minimere kuldebrotapet anbefales ringmur av Leca Ringmursblokk/Isoblokk. Betydning av kuldebro ved ringmur må vurderes spesielt.

 

Gulv i uoppvarmet kjeller

I uoppvarmet kjeller (0-10°C) anbefales 200 mm Leca Iso 10-20 som drenerende, kapillærbrytende og varmeisolerende sjikt. Dette gir U-verdi på gulvet 0,3 W/m2 K når gulvet ligger minst 1 m under terrengnivå.

Varmeisolerende

Tabell 1.4:
U-verdi (W/m2 K) for ulike tykkelser med Leca Iso 10-20 evt. med tilleggsisolering av EPS/XPS.


 

Teknisk data:

Leca Iso 10-20 er et spesielt lett, varmeisolerende, drenerende og kapillærbrytende materiale, som er velegnet til isolasjonsformål i kontakt med grunnen.

Densitet
Tørr densitet for Leca Iso 10-20: 245 kg/m3 +/- 15 %

Varmekonduktivitet
Varmekonduktivitet Leca Iso 10-20:
λd < 0,11 W/mK. Dimensjonerende (praktisk) varmekonduktivitet avhenger av bruksområdet og konstruksjon:

Som varmeisolering λd (W/mK)
Gulv på grunn i oppvarmet bygning  
- isolasjonslag over kapillærbrytende lag <0,11
- kapillærbrytende og drenerende lag 0,15
- lag under drensnivå (vannfylt) 0,40
- Utvendig mot vegg under terreng 0,15
   
Som frostsikring  
- i grunnen utenfor oppvarmet bygning 0,12
- i grunnen utenfor og under gulvet i uoppvarmet bygning 0,12

Fig. 1.1 Frostsikring av ringmur

 

Egenfasthet (DIN 4226)
> 0.65 N/mm2 for Leca Iso 10-20 mm

Komprimering
Ved innblåsing av Leca som isolasjon i gulv med boligbelastning og fyllingshøyder opp til 60 cm, er det vanligvis ikke behov for komprimering. Ved større tykkelser og store laster, anbefales en tilleggskomprimering med lett platevibrator.

Deformasjonsegenskaper for Leca® Iso 10-20
Leca Iso 10-20 oppfører seg som et friksjonsmateriale. Med tilfredsstillende komprimering har det for normale spenningsnivå i bygningskonstruksjonen en styrke og stivhet som tilsvarer sand/ grus. For spesielle tilfeller, høye spenningsnivåer, varierende og/ eller repeterte belastninger bør det gjøres egne deformasjonsberegninger. For teknisk bistand må sakkyndig rådgiver kontaktes.

Friksjonsvinkel
arakteristisk friksjonsvinkel er ca 35°.

Fuktegenskaper
Leca Iso 10-20 har en hygroskopisk likevektsfukt (desorpsjon) ved 94% RF på < 0,5 vekt%.

Kapillaritet
Leca Iso 10-20 har ingen eller ubetydelig evne til kapillærtransport av fukt, pga. vannavisende coating.

Miljømessige forhold
Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Leca Lettklinker inneholder ingen miljøgifter eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- eller miljøfarlige.

Påvirkning på jord og grunnvann
Det er ingen utlekking fra Leca Lettklinker som påvirker jord og grunnvann.

Miljødeklarasjon (EPD)
Det er utarbeidet egen miljødeklarasjon (EPD) for Leca Lettklinker i henhold til ISO 14025.

Avfallshåndtering/ gjenbruksmuligheter
Leca Lettklinker kan gjenbrukes som fyllmateriale eller leveres til offentlig godkjent deponi. Leca Lettklinker er et kortreist produkt. Det er produsert i Norge med korte avstander mellom råvareuttak og produksjonssted og frakt til hovedtyngden av bruksstedene.

 

 

Please register your details first

Areas of interest