Utvendig etterisolering

Gamle kjellervegger er ofte uisolerte og ved følge av det, være kalde og fuktige. Ved utvendig etterisolering av kjellerveggen, vil det reduseres varmetapet fra kjelleren, temperaturen på kjellerveggen økes, og dermed reduseres risikoen for innvendig kondens på kjellerveggen og fukt i veggen. Alt i alt oppnås bedre inneklima og lavere energiforbruk. Ved utvendig etterisolering med løse Leca® lettklinker, oppnås effektiv drenering av kjellerveggen samtidig. Her finner du informasjon om ekstern etterisolering av ukompliserte kjellere, der grunnvannsbordet er under avløpsnivået, og hvor drenering derfor utelukkende handler om drenering av sivende overflatevann.

Leca® produkter:

  • Leca® ISO 8/20 coated
Leca® ISO 8/20 coated forbedrer kjelleren

KældervægLeca® ISO 8/20 belagt gir effektiv fukt- og varmeisolering av kjellerveggen. De gode dreneringsegenskapene til lettklinker fremmer også uttørking av kjellerveggen, noe som er en forutsetning for å oppnå en tørr kjeller. Varmeledningsevnen til Leca® 10-20 belagt til jord er 0,095 x 1,2 = 0,114 W / m K. Selv med begrenset lagtykkelse av utvendig etterisolering med Leca® ISO 8/20 coated, er betydelige forbedringer av U-verdien oppnådd på den delen av kjellerveggen, som blir isolert. Illustrasjonen viser eksempler på U-verdien ved etterisolering av en 290 mm kjellervegg av betong på området der det etterisoleres. Varmetap ved fundament og terreng er ikke tatt i betraktning.

Yttervegg kjeller

kældervægYttervegger i kjeller av betongstøpt in situ antas vanligvis å være tilstrekkelig tette til å avvise vann som siver gjennom det grove-porøse og drenerende laget av Leca® lettklinker. Ved dårlige kjellervegger, der vann tidligere har sivet inn, anbefales det utvendig etterisolering av kjellerens yttervegg. Tette produkter, som bitumen, hindrer veggen i å avgi stigende fuktighet på bakken og kan derfor ikke anbefales. I henhold til SBi-retningslinje 224 «Fuktighet i bygninger», må alle utvendige vegger i kjelleren som ikke i seg selv er vanntette, for eksempel murstein eller Leca®-blokker, være fuktisolert, selv om det benyttes utvendig varmeisolasjon med dreneringsegenskaper. Innvendig kondens på den bærende kjellerens yttervegg motvirkes av den utvendige varmeisolasjonen, ettersom temperaturen på yttersiden av kjellerveggen og dermed på selve kjellerveggen blir høyere.

Drenering

Et avløp består av et filterelement og et avløpsrør. I følge SBi-retningslinje 224 «Fuktighet i bygninger» er et filterelement av Leca® ISO 8/20 coated egnet, da det har en kornstørrelse som oppfyller de såkalte filterkriteriene, som sikrer at tilstrømningen av vann fra omgivelsene er viderekoblet. Et ikke-vevd stoff mellom Leca® lettklinker og bakken forhindrer uønsket transport av faste partikler fra omgivelsene og inn i laget med Leca® ISO 8/20 belagt, slik at tilstopping og reduksjon av isolasjons- og dreneringsevnen forhindres. Det må være minst 100 mm Leca® lettklinker hele avløpsrøret. Avløpsrøret skal ha en diameter på minst 70 mm og må oppfylle kravene i DS 436, 'Standard for drenering av konstruksjoner'. Avløpsrøret legges i bunnen av det drenerende og isolerende laget av Leca® lettklinker med en skråning på minst 3 ‰, og røret må tømme det sivende vannet til en avløpsbrønn eller fascin

Før spaden stikkes i jorden

Før arbeidet med utvendig etterisolering påbegynnes, må plasseringen av alle elektriske kabler / ledninger samt vann og avløp fra huset bestemmes og merkes.

For å koble en avløpsledning til en regnvannskilde kan det kreve godkjenning fra de lokale myndighetene, som derfor bør kontaktes før arbeidet begynner.

Efterisolering

Utgraving

Ved stabil jord og tørt vær er det mulig å grave med vertikale sider opp til en dybde på 1,7 meter. På større dyp, ustabil jord eller nedbør, graves med skråningssystemer to på en eller avstivning, slik at risikoen for ras effektivt motvirkes ved utvendig etterisolering.

Hvis du ikke trenger å grave ganske dypt, kan utgravingen gjøres som håndgraving.

Med en minigraver er det effektiv hjelp å skaffe til gravearbeidet - uten at gjerdet og hele hagen er ødelagt.

Maskinene kan utstyres med smale spader, f.eks. 22-25 cm, som spesielt under gunstige jordforhold kan bidra til å begrense mengden jord som graves ut.

Transport av overskuddsjord som skal tas ut av hagen, f.eks. til en container, kan gjøres lettere med en motorstang. En god hjelp på skrånende underlag og når bakken må opp i containeren.

Arbeidsbeskrivelse

Utvendig etterisolering: En grøft graves langs kjellerens yttervegg som beskrevet under utgravningen. Denne takrenna må ikke være dypere enn undersiden av kjellerveggfundamentet.

Kjellerveggen repareres om nødvendig slik at den er i nærheten av sivende regnvann.

Et ikke-vevd stoff er plassert mot bakken både i bunnen av takrennen og mot siden, slik at Leca® ISO 8/20 coated ikke senere blandes med bakken.

Et minimum på 100 mm lag med Leca® ISO 8/20  coated er fylt i bunnen av rennen som underlag for avløpsrøret.

Avløpsledningen legges med minst 3 ‰ skråning mot avløpet og kobles til en regnvannsbrønn eller fasin.

Utgravingen fylles deretter med Leca® ISO 8/20 coated, som komprimeres ved stempling pr. lagtykkelse 300-400 mm ved fylling. Leca® ISO 8/20 coated tilpasser seg langs ujevnheter i veggen og utgravningen. I noen tilfeller - for eksempel i løs jord med skråninger, eller hvor det er nødvendig å utføre reparasjonsarbeid på kjellerveggen - kan utgravingen bli utilstrekkelig bred. Her kan du vekselvis fylle Leca® ISO 8/20 coated og jord på hver side av det ikke-vevde stoffet eller muligens en avtagbar plate. Tynt fiberplate kan brukes hvis de er forsterket langs overkanten med en spikret lekter. Når platene må trekkes opp og flyttes, fungerer laken som et nyttig håndtak.

På toppen kan fyllingen fullføres ved å legge ut en 100 mm Leca®-blokk 600 med en knaseforbindelse som underlag for et deksel av f.eks veggplate. Blokken er lagt med et fall bort fra huset.

Å dekke laget med f.eks papp legges også med en skråning vekk fra huset.

Langs kjellerveggen, bøy lokket opp og tett til sokkelen med selvklebende asfalt eller en dekklist.

Til slutt legges en toppfylling med hagejord og en dråpe på minst 1:40 sikres vekk fra huset. Hvis lettklinker legges på området, må fallet være minst 1:50.

Please register your details first

Areas of interest