BREEAM-NOR Kategori: Arealbruk og økologi (LE)

LE 04 Økologisk endring og forbedring
Forbedre de økologiske kvalitetene på utbyggingsområdet for å understøtte lokale, regionale og nasjonale prioriteter.

Løsning med Leca®
I dag brukes Leca® Lettklinker til å lage parker, uterom, takhager, blomsterbed og til mange andre tiltak for bymiljøet. Det vil stilles strenge krav til biodiversitet for bl.a. grønne tak, slik at de danner livsgrunnlag for fugler og insekter som ellers fortrenges av utbygging. Leca-produkter er usynlige komponenter, men utgjør ofte en viktig del av byområder og naturbaserte løsninger, f.eks. når materialet sørger for vannhåndtering, oppbygger terreng eller er blitt brukt til å lage gunstige jordblandinger for beplanting.

 

 

LE 06 Klimatilpasning
Redusere eller eliminere påvirkninger fra eksisterende naturpåkjenninger på bygget. Minimere det fremtidige behovet for å tilpasse bygget til mer ekstreme værendringer som skyldes klimaendringer og forandringer i værmønstre.

Løsning med Leca®
Leca® Lettklinker har dokumenterte egenskaper for klimatilpasningsformål og for konstruksjon av klimarobuste bygg. Ved det 8-årige SFI-prosjektet Klima 2050 har Leca Norge gjennomført piloter og studier på ulike egenskaper. Det er klart at detensjons- og infiltrasjonsløsninger med Leca® Lettklinker kan gi økt resiliens mot klimaendringer, som et alternativ til kostbare avløpsrør og vanntanker. Leca-kulenes unike, vannbremsende egenskap kan utnyttes i systemer for infiltrasjon, samt til fordrøyning ved detensjon og retensjon. Avrenningsintensitet (spissvann) og avrenningsvolumet kan tilbakeholdes og forsinkes betydelig, og Leca® Lettklinker beholder ikke vannet permanent, men gir en løsningen som vil være klar for ny nedbør etter få timer. Leca fungerer uavhengig av type topplag så lenge overflatene er permeable; enten det er fortau, vegetasjon eller variert uteområde.

 

 

LE 07 Flom og stormflo
Forebygge skader på bygg og utbyggingsområdet, både i dag og ved fremtidige klimaendringer, gjennom vurdering av risiko for flom og stormflo.

Løsning med Leca®
Robuste og enkle systemer kan bygges med Leca® Lettklinker for å håndtere ekstreme nedbørsmengder. Materialet har en oppsiktsvekkende evne til å fordøye vann lenge nok til å redusere vannavrenning fra store mengder innkommende vann. Hverken stein, sand eller jord har tilsvarende egenskaper, siden lettklinkerens iboende permeabilitet både tillater midlertidig tilbakeholdelse, òg effektiv etterfølgende drenering. Et korrekt bygget system regenererer evnen til tilbakeholdelse etter ca. 1 time etter avsluttet pårenning. Gjennom SFI Klima 2050 er det skrevet flere avhandlinger om disse egenskapene, som er dokumentert ved ekstremtester i SINTEFs testlab i Trondheim. For å oppsummere resultatene har vi laget et online-verktøy som illustrerer fordrøyningsegenskapene.

Leca Norge har også forsket på synergier mellom flomveier- og fordrøyningsnettverk og Leca® Lettklinker, og dekker alle trinn i Oslo Kommunes 3-trinnsstrategi for overvannshåndtering.

 

 

LE 08 Lokal håndtering av overvann
Unngå, redusere og forsinke avrenning av nedbør til offentlige avløp og vassdrag, og derved minimere risikoen for påvirkning på grunn av oversvømmelse på og utenfor utbyggingsområdet, samt forurensning av vassdrag og andre miljøskader. Dette inkluderer å ta hensyn til fremtidige klimaendringer.

Løsning med Leca®
Risiko for oversvømmelser og overvannsproblemer kan minimaliseres ved å bygge smart. Gode klimatilpasningstiltak lar byggherre unngå vannforårsakede skader og forsikringskrav, minske behovet for rør og tanker, samt redusere andelen fremmedvann som går til renseanleggene. Et kostnadseffektivt alternativ til å grave ned store fordrøyningstanker og dreneringsrør er å legge ut Leca® Lettklinker som fordrøyende lag under permeable flater. Leca® Lettklinker simulerer naturens egne fordrøyningsmekanismer, og naturbaserte blå-grønne løsninger er blitt studert ved mange av Nordens største universiteter.

Leca Norge mener at lokal håndtering av overvann bør kombineres med å lage attraktive uterom, parkanlegg, eller grønne områder til allment bruk. Grønne tak gir god mellomlagring av vann der vannet først faller og er gunstig for den lokale vannsyklusen. Mindre støv, et bedre mikroklima og forhindring av varme-øy-effekter er noen av fordelene med naturbaserte løsninger. Husk også at Leca® Lettklinker i jordblandinger for grønne tak, mattak og i urbant landbruk gir bedre vekstvilkår og lav vekt.

I tillegg har Leca Norge spesialproduserte produkter myntet til filtrering av forurensing fra avrenning. Organiske forbindelser kan filtreres ved å lage regnbed til biofiltrering. For tungmetaller har vi produktet HMR (Heavy Metal Removal) som kan fange og immobilisere store mengder oppløste tungmetaller på høyde med aktivert karbon.

 

 

 

Please register your details first

Areas of interest