BREEAM Materialer

Mat 01 Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger
Anerkjenne og oppfordre til bruk av byggemateriale med lav miljø- og klimapåvirkning gjennom hele byggets livsløp.

Løsning med Leca®
Leca Norge AS tilbyr prosjektspesifikke EPDer som hensyntar transport, avstand og bruksformål. EPDene har vogge-til-grav beregninger og er tilpasset livsløpsanalyser (LCA). Datagrunnlaget er dokumentert av LCA.no i henhold til nyeste versjoner av ISO 14025 og EN 15804 +A2. EPDene utstedes og publiseres av EPD-Norge.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere miljøavtrykket og redusere GWP. Ved å introdusere bio-brensler og modernisere produksjonen skal vi halvere CO2-avtrykket innen få år. Våre EPDer vil derfor oppdateres kontinuerlig, og nyeste versjoner bør benyttes.

Leca® har forpliktet seg til å redusere sitt CO2-utslipp med 50 %, og vår kampanje for bærekraft som innbefatter tiltakene kaller vi «Next Step».

 

 

Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav
Oppmuntre til at det foreligger robuste og sammenlignbare data om byggevarers miljøpåvirkning ved hjelp av miljødeklarasjoner, samt anerkjenne og oppfordre til bruk av bygningsprodukter med lav miljøpåvirkning gjennom hele byggets livsløp.

Løsning med Leca®
Miljødokumentasjon er tilgjengelig for våre produkter. Leca® Lettklinker er laget av naturlig leire og gir ikke fra seg miljøgifter eller har negativ påvirkning på miljøet. For å dokumentere dette tester vi jevnlig kjemisk innhold. Leca® Lettklinker er laget i Norge og er et kortreist byggemateriale, produsert under strenge miljøkrav for å minimalisere utslipp.

Leca-produkter uten isolasjon kan derfor gjenbrukes som fyllmasse. Ved riving av bygg kan Leca-blokker uten isolasjon deponeres som rene masser. Klassifiseringen av blokker uten isolasjon er å finne i ECOproduct-databasen for miljøriktig materiale- og produktvalg for byggeprosjekter.

 

 

MAT 2 - Bærekraftige materialvalg

 

Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer
Fremme valg av materialer med lavere negativ miljømessig, økonomisk og sosial påvirkning gjennom hele forsyningskjeden, inkludert utvinning, bearbeiding og produksjon.

Løsning med Leca®
ISO 9001 kvalitetssertifikat og ISO 14001 miljøsertifikat beviser at Leca Norge har kontroll på dokumentasjonen.

Uttak av leire som råmaterialet utføres med tanke på å bevare miljøet, og avsluttede leirefelt gjenopprettes til opprinnelig kultur- eller naturlandskap. Leca Norge jobber med å redusere bruken av jomfruelige råmaterialer, ved å resirkulere biprodukter fra annen industri, f.eks. Glava, samt ved å ressursgjenvinne leirematerialer til vår produksjon.

Leca® Lettklinker og Leca® Blokker veier mye mindre enn naturlige tilslagsmaterialer som sand og stein. Dette gir reduserte vekter og redusert energiforbruk og utslipp fra emballasje, transport og utlegging.

 

 

Mat 05 Robust og klimatilpasset konstruksjon
Redusere behovet for reparasjoner og utskiftning av materialer som skyldes skade på utsatte bygningsdeler og grøntanlegg.

Løsning med Leca®
Leca® Lettklinker beskytter bygningsmassen mot fuktproblematikk. Både løs Leca® Lettklinker og Leca® Blokker er vær- og vannbestandig. Lettklinker kan ikke råtne, og en gjennomfuktet konstruksjon blir ikke skadet, kun våt. Leca-materialer gir ikke grobunn for sopp eller råteskader, og er ugunstig som habitat for skadedyr.

Løs Leca® Lettklinker drenerer effektivt vann vekk fra bygningsmasse, og kan holde dreneringslinjene frie gjennom bygningens levetid. Sammenlignet med pukk er Leca® Lettklinker meget motstandsdyktig mot tilstoppinger grunnet materialets porøse struktur.

 

Mat 06 Materialeffektivitet og ombruk
Fremme ombruk og optimalisere bruk av nye materialer.

Løsning med Leca®
Tur & Retur
er vår dedikerte ombruksløsning for løsmasser av Leca® Lettklinker. Ombruk og ombrukbarhet står sentralt i BREEAM-NOR og materialets bestandighet gir stort potensiale for ombruk i fremtiden. Løsmasser av Leca® Lettklinker fra riving- og rehabiliteringsprosjekter kan avhendes til avtalt ressursgjenvinningsmottak. Leca® Lettklinker som er i god tilstand kan vi kjøpe tilbake. Innlevert Leca® Lettklinker blir lagt ut for salg med egen ytelseserklæring etter at det er renset, kontrollert og klargjort for ombruk.

 

 

Mat 07 Endringsdyktighet og ombrukbarhet
Unngå unødvendig materialbruk, kostnader og eventuell driftsstans ved fremtidige ombygginger, samt legge til rette for ombruk av bygningskomponenter og materialgjenvinning når bygget skal rehabiliteres, demonteres eller rives.

Løsning med Leca®
Leca® BIM (bygnings informasjons modeller) er utviklet for å tilrettelegge for beskrivelser og ombruk.

Disse kan benyttes direkte i ArchiCAD eller Revit, eller være mal for brukerens prosjektspesifikke BIMer. Ved å benytte BIM-modeller blir Leca®-materialene kartlagt og dokumentert i byggeprosjektets digitale tvilling. Digitale modeller brukes blant annet til å hente ut bygningskomponenter for ombruk og materialgjenvinning ved byggets endte levetid.

 

 

Please register your details first

Areas of interest