Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Leca® Lettklinker er et gradert granulært materiale. Under forutsetning at det foreligger komprimeringsstøtte på plassen, får lettklinker på grunn av sin runde kornform og lave romvekt svært lave kontaktspenninger. Leca Lettklinker krever derfor langt mindre komprimeringsarbeid enn andre masser. Om det er ønskelig å etterkontrollere lettklinkerens komprimeringsgrad i en eksisterende eller utført fylling kan nedenstående metoder brukes.

Nivåkontroll
Med kunnskap om fyllingsvolum etter nivellering kan teoretisk mengde sammenliknes med innfylt mengde. Dette er en enkel og rask metode å kontrollere at forventet komprimeringsgrad er oppnådd. Metoden forutsetter at volumreduksjon av andre årsaker enn komprimering kan utelukkes, f.eks. ved å sammenlikne siktekurve før og etter komprimering.

Statisk platebelastning
Denne metoden, med måling av de ubundne lagene oppå lettklinkeren, kan med fordel brukes da dette også gir svar på komprimering av ubundne lag. Vanligvis brukes en plate med diameter 300 mm. Våre erfaringer viser at platebelastning direkte på lettklinker bør unngås. Ved slik prøving er det viktig at det rundt måleplaten finnes støttefylling eller annen tyngde som motvirker skjær i materialet.

LEHA-metoden
Dette er en feltmetode for kontrollerte prøveuttak i en lettklinkerfyllling. En sylinder med kjent volum føres ned i fyllingen (maks ca 75cm) og en prøve tas ut. Egenskaper som kornfordelingskurve, densitet og komprimeringsgrad i felt kan deretter kontrolleres. (Merk: for å oppnå et representativt gjennomsnitt anbefales det å ta flere prøver fra samme område.)

Please register your details first

Areas of interest