7034e187cb_2

Installasjon

Leca® Lettklinker leveringsformer


Leca® Lettklinker leveres normalt med bulkbil som muliggjør 90 m³ pr levering. Bilene losser  trekkbilen ved tipping eller blåsing. Lettklinker kan også transporteres med flisbil, tog og båt.

Til store prosjekter er det en fordel om lettklinkeren kan tippes flere steder for å unngå unødig forflytning og knusing av materiale, noe som kan forekomme ved overdrevet håndtering med beltegående kjøretøy. Egnet plass for lossing bør planlegges på forhånd.

Leca® Lettklinker utlegging

Forberedelser på byggeplass

utlegging1

Før utlegging av geotekstiler må traubunn utformes etter tegningen. Greiner, byggeavfall og løse gjenstander må fjernes. Om utleggingen av Leca® Lettklinker skjer vintertid må eventuell snø og is fjernes. Stående vann bør unngås under utførelse av fyllinger med Leca® Lettklinker. Ved vanndyp som overstiger halve fyllingshøyden, risikerer Lettklinker å flyte opp (med sjikttykkelser på 60 cm innebærer dette et vanndyp på ca 30 cm). Dette kan føre til at komprimeringsarbeidet må gjentas. Tilfartsveier for lossing bør ha et toppsjikt av finere materiale. Grove fraksjoner av knust fjell kan skade dekkene på transporter som er tilpasset normal veitrafikk.

Blåsing

utlegging2

Installasjon med blåsebil med trykkluft er svært anvendelig på fyllinger med vanskelig adkomst eller der det ikke er mulig å tippe. Leca® Lettklinker leveres på den måten direkte f.eks. på et bjelkelag, i motfylling eller hulrom. Ved blåsing oppnås en stor del av komprimeringen direkte gjennom blåseprosessen. 

Ved blåsing er lastebilene utstyrt med en kompressorutrustning på trekkbilen. Hvert lasterom er utstyrt med en cellemater. En femtoms materialtransportslange kobles til cellemateren og kompressoren. Under normale forhold blåses Leca Iso 10-20 inntil 40 m horisontalt og 25 m vertikalt. Større blåselengder og høyder er imidlertid mulig. Normalblåsekapasitet er ca. 50 m3 pr. time, men avhenger av slangelengde, fraksjon og stigningsforhold. Før videre arbeid med bærelag/overflate, legges normalt fiberduk ut på den avrettede overflaten. Når det skal foregå støpearbeider stabiliseres flaten videre med armeringsnett (P091/K131). Armeringen har ingen konstruktiv effekt, men skal gi en stabil arbeidsplattform for videre arbeid.

Lastebilekvipasjen er totalt ca 24 m lang og trenger en hard overflate for oppstilling av slepet og skifting når enhetene byttes. Mottakeren holder slangen og justerer den til riktig nivå ved utlegging. Blåsingen blir ekstra effektiv dersom tenkte slangetrekninger og passende etapper på ca 40 m3 er planlagt på forhånd.

Leca® Lettklinker overbygning

Forutsetninger


Leca Lettklinker er et lett håndterbart materiale som er tilnærmet selvkomprimerende. Utlegging av lettklinker krever ingen spesielle forarbeider. Ved utfylling på bløt grunn og ved fare for sammenblanding med eksisterende masser, er det imidlertid vanlig å legge ut fiberduk som filterlag før fyllingsarbeidene igangsettes. Leca Lettklinker i større fyllinger kan enkelt legges ut med doser eller beltegående gravemaskin. Statens vegvesen anbefaler lagtykkelser på maksimalt 1 m ved utlegging. Maksimalt beltetrykk bør ikke overskride 50 kN/m2 for å hindre nedknusing. I mindre fyllinger eller ved vanskelig tilgjengelighet kan Leca Lettklinker blåses på plass eller legges ut manuelt.

Leca Lettklinker får på grunn av sin runde kornform og lave romvekt svært lave kontaktspenninger. Leca Lettklinker krever derfor langt mindre komprimeringsarbeid enn andre masser. Ifølge Statens vegvesens retningslinjer vil tre overfarter med doser på hvert lag gi tilstrekkelig komprimering. På mindre flater og inn mot faste konstruksjoner anbefales at lagtykkelsen av lettklinker begrenses til 0,6 m. Komprimeringen utføres med minst 3 overfarter med platevibrator med inntil 5 kN/m2 grunntrykk. Dokumentasjon fra nyere forskning på mekaniske egenskaper viser at Leca Lettklinker har egendeformasjon < 1 % av fyllingshøyden. I tillegg er elastisk stivhet og motstand mot permanente deformasjoner i nivå med tradisjonelle mekanisk stabiliserte materialer som grus og pukk.
 

Valg av vals


Vi anbefaler en vals med justerbar frekvens eller en vals med m ulighet for både vibrerende og oscillerende komprimering. Med justerbar frekvens oppnås en mer eller mindre trinnløs forandring av frekvensen og ikke høy/ lav innstilling. Generelt er det anbefalt at vibrasjonen fra komprimeringsutstyr har lav amplitude og høy frekvens. Komprimering må utføres med  vals med statisk linjelast 10-20 kN/m eller tilsvarende komprimeringseffekt.

overbygning1

Komprimering med vibrerende vals


Trinn 1 

Forsterkningslag legges ut og komprimeres deretter med seks vibrerende overfarter eller til komprimeringsveksten har stanset, med høy amplitude og høy frekvens. 

Trinn 2

Bæresjikt legges ut og overbygningen komprimeres med fire overfarter eller til komprimeringsveksten har stanset, med høy amplitude og høy frekvens. 

Trinn 3

To overfarter eller til komprimeringsveksten har stanset, med lav amplitude og lav frekvens. Deretter to overfarter uten vibrering.

 

Komprimering med vibrerende/oscillerende vals

Steg 1

Forsterkningslag legges ut og komprimeres deretter med seks 6 vibrerende overfarter eller til komprimeringen har stanset, med høy amplitude og høy frekvens.

Trinn 2

Bæresjikt legges ut og overbygningen komprimeres med 6 oscillerende overfarter eller til komprimeringen har stanset.

Trinn 3

To overfarter uten vibrering.

Håndtering av Leca® Lettklinker på byggeplass


Støttefylling

Støttefylling skal være oppført og komprimert før fylling med Leca® Lettklinker. Fyllingen installeres i sjikt på ca 60 cm. Hvert sjikt komprimeres med platevibrator eller beltegående kjøretøy. Ved blåsing oppnås en stor del av komprimeringen, nesten halvparten, direkte ved lossingen. Dette gjør at sjiktene ikke komprimeres lika mye ved selve komprimeringen og nødvendig overhøyde er mindre.


Komprimeringsanbefalinger

Komprimeringsredskap Sjikttykkelse Antall overfarter     Maks. bånd trykk     Kommentar
Beltegående kjøretøy 0.6 - 1m 6 50 kPa Anbefalt antall overfarter 6-10
Platevibrator 0.6m 4   Nødvendig inn mot faste konstruksjoner

Vertikale sjakter

Ved å omslutte lettklinkeren med geotekstiler kan vertikalt stående fyllinger utføres. Ved f.eks. rehabilitering av vei kan man på den måten utbedre en veibane av gangen. Hvert lag med Leca Lettklinker omsluttes med en geotekstil som brettes inn ca 2,5 meter før neste lag påføres. Om fyllingen bygges opp med flere lag økes innbretten med 0,5 meter for hvert sjikt.

handtering_paa_byggeplass1_01.jpg
handtering_paa_byggeplass2_01.jpg

Please register your details first

Areas of interest