Blokk-jordtrykk

Jordtrykk

 

 

I Norge har vi lang tradisjon for å bygge sokkel og kjeller delvis eller helt under terrengnivå. Slike konstruksjoner krever at kreftene fra tilbakefyllingen er tatt hensyn til. For konstruksjoner under bakken er det blitt utarbeidet «preaksepterte» løsninger og metoder som gir deg svar på hvordan dette skal bygges.

Her ser du de «preaksepterte» verdiene for maksimal avstand mellom murte avstivende vegger ved tilbakefyllingshøyde inntil 2 m.

Blokktype Armering i 2. hvert skiftUten U-blokk Type armering
Tilbakefyllingsmasser
Stein / grus Løs Leca
Leca Blokk 25 cm
 
6,0 m 9,0 m Leca Fugearmering
Leca Isoblokk 35 cm 6,0 m 9,0 m Leca Sikksakk-armering
Leca Isoblokk 30 cm 6,0 m 9,0 m Leca Sikksakk-armering
Leca Isoblokk 25 cm 5,0 m 7,0 m Leca Fugearmering

Tabell 7.7a fra kapittel 7 i Leca Teknisk Håndbok. 

Følgende forutsetninger gjelder for tabellen:

Netto vegghøyde inntil 2,6 m (overkant betonggulv - underkant etasjeskiller).

Maksimalt 2,0 m fyllingshøyde.

Terrengfall 1:50 til minst 3,0 m fra ytterveggen.

Armering i minimum 2.hvert skift (liggefuge)

Avstivende vegger skal være av minimum Leca Blokk 10 cm, og helst 15 cm, forankret til ytterveggen og gulvet, og gå minst like langt inn i rommet som fyllingshøyden.

Før tilbakefylling skal murverket ha herdet, av-stivende vegger være murt og ytterveggen fastholdt

I de to tabellene nedenfor er det gitt verdier for maksimal avstand mellom murte avstivende vegger med tilbakefyllingshøyde inntil hhv. 2,5 og 2,8 m, med fugearmering i både 2.hvert og hver liggefuge. Forutsetninger for øvrig som gitt over. Verdiene skal gi tilnærmet samme sikkerhetsnivå som for vegg utført etter de preaksepterte verdiene i tabellen over. Byggets ansvarlig prosjekterende må vurdere og gi aksept for konstruksjoner planlagt bygget etter tabell 7.7b og 7.7c.
Maksimal avstand mellom murte avstivende vegger, tilbakefyllingshøyde ≤ 2,5 m:
 

Blokktype Armering i 2. hvert skift Armering i hvert skift Type armering
Tilbakefyllingsmasser Tilbakefyllingsmasser
Stein / grus Løs Leca Stein / grus Løs Leca
Leca Blokk 25 cm
 
4,5 7 5,5 8,5 Leca Fugearmering
Leca Isoblokk 35 cm 4,5 7 5,5 8,5 Leca Sikksakk-armering
Leca Isoblokk 30 cm 4 6 5 7,5 Leca Sikksakk-armering
Leca Isoblokk 25 cm 3,5 5,5 4,5 6,5 Leca Fugearmering

Tabell 7.7b fra kapittel 7 i Leca Teknisk Håndbok. 

Maksimal avstand mellom murte avstivende vegger, tilbakefyllingshøyde ≤ 2,8 m:

 

Blokktype Armering i 2. hvert skift Armering i hvert skift Type armering
Tilbakefyllingsmasser Tilbakefyllingsmasser
Stein / grus Løs Leca Stein / grus Løs Leca
Leca Blokk 25 cm
 
4 6,5 5 8 Leca Fugearmering
Leca Isoblokk 35 cm 4 6,5 5 8 Leca Sikksakk-armering
Leca Isoblokk 30 cm 3,5 5,5 4,5 7 Leca Sikksakk-armering
Leca Isoblokk 25 cm 3 5 4 6 Leca Fugearmering

Tabell 7.7c fra kapittel 7 i Leca Teknisk Håndbok. 

Bakgrunnen for disse preaksepterte løsningene er mange års erfaring (anslagsvis ca. 300.000 grunnmurer i Norge i perioden 1955-2012). Disse har gjennom årenes løp vært angitt i generelle anvisninger fra SINTEF Byggforsk (tidligere NBI), produktspesifikke Tekniske Godkjenninger og brosjyremateriell. Her henvises spesielt til Byggdetaljblad fra SINTEF Byggforsk nr. 523.133 Murte vegger av lettklinkerblokker mot terreng.

Please register your details first

Areas of interest