Veier kan bygges raskere, bedre og billigere med Leca

Effekten av å bruke isolerende masser er enda bedre enn tidligere antatt

Leca lettklinker har lang historie som frostsikringsmateriale ved bygging av jernbane og veier i Norge. Nå viser ny forskning at effekten av å bruke isolerende masser er enda bedre enn tidligere antatt. Det betyr at tykkelsen på veiene kan reduseres betydelig i forhold til dagens praksis, hvilket gir store gevinster både med tanke på fremdrift og økonomi. Kvaliteten på veier der Leca er blitt benyttet som frostisoleringsmateriale er dokumentert gjennom flere tiår, en vei der man har bruk isolerende masser vil rett og slett ha færre problemer med telehiv og sprekkdannelser.

Med støtte fra Forskningsrådet har NTNU og partnerne som inkludere bl.a. Statens vegvesen, Bane Nor, SINTEF og Leca Norge gjennomført et FoU-prosjekt hvor hovedmålet har vært å få et bedre faktagrunnlag knyttet til frostsikring av vei- og jernbanekonstruksjoner i Norge. En viktig del av forskningsprosjektet har bestått av feltforsøk på Røros. Høsten 2016 ble det bygget ti felt med ulike frostsikringslag, både forskjellige graderinger med steinmaterialer og egne felt med isolerende materialer som Leca lettklinker. Forsøksområdet på Røros ble fulgt over tre vintre og resultatene er nå ferdige.

Fungerer bedre enn forutsatt

Inge Hoff, professor ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, som har vært faglig ansvarlig for prosjektet, oppsummerte resultatene slik: 

- Både testene vi har utført i felt og det vi har gjort av teoretiske undersøkelser viser at isolerende masser fungerer bedre enn forutsatt da dimensjoneringsreglene i N200 ble revidert. Som en følge av resultatene fra forskningsprosjektet vil vi nå argumentere for at man kan tillate en konstruksjon, for eksempel på Ringsaker i Hedmark, med frostisolering, bærelag og dekke som er 120-130 centimeter tykk, sier Inge Hoff til Byggeindustrien, som omtalte saken i sommer. (http://www.bygg.no/article/1401510)

Til sammenligning vil dagens retningslinjer gi en tykkelse på ca 2,0 meter.

Sparer tid, penger og miljø

Slankere konstruksjoner betyr at man må grave mindre, og at det det blir vesentlig mindre masser som må transporteres bort. Det sparer tid og penger, og miljøbelastningen knyttet til å transport og deponering av løsmasser reduseres betydelig. Man trenger også vesentlig mindre masser når veilegemet skal bygges opp igjen, og fordi isolerende masser (som Leca) veier vesentlig mindre enn steinmasser kan hver lastebil frakte opp til 6 ganger så mye materiale. Det reduserer logistikk-behovet ytterligere, til glede for miljøet, andre brukere av veinettet, og de som planlegger logistikken i hos entreprenørene.

Bedre logistikk

Mer effektiv logistikk, og mindre håndtering av masser, innebærer raskere gjennomføring av prosjektene. I seg selv vil det også være kostnadsbesparende, og den nye veien eller jernbanestrekning vil kunne bygges med mindre ressurser og på kortere tid – til glede for byggherre, publikum og myndigheter.

Funnene i forskningsrapporten er høyaktuelle i forhold til de pågående diskusjonene rundt investeringer og finansiering av infrastruktur, og prosjektet har identifisert en konkret mulighet for bedre ressursutnyttelse ved bygging av vei og jernbane. Ved å legge denne nye kunnskapen til grunn kan vi få mer og bedre vei for mindre penger.

Please register your details first

Areas of interest