Leca Lettklinker skal sikre stabiliteten av ny E6 nord for Trondheim

Leca Lettklinker skal sikre stabiliteten av ny E6 nord for Trondheim

Det bygges ny E6 mellom Trondheim og Værnes. Vanskelige grunnforhold setter strenge krav til hvilken fyllmasse som kan benyttes.

Det er onsdag morgen ved Leistadkrysset, 5 km øst for Trondheim. Selv om det verste morgenrushet har gitt seg er det allikevel en jevn strøm med biler som suser forbi.

Denne morgenen er salgssjef i Leca Region Nord Frank Nornberg på plass for å følge en av de første leveransene av Leca Lettklinker. Hele uken har biler fra samarbeidspartneren Westgaard Transport AS kjørt frem og tilbake mellom Leistadkrysset og Leca sitt lager ved Stjørdal havn.

Her vi står nå skal det etableres en ca. 4 meter høy fylling som vil ligge under en av påkjøringsrampene til nye E6. Totalt vil det gå med rundt 5600 m3 med lettklinker, forklarer Nornberg. Leveransen ved Leistadkrysset er imidlertid kun en liten del av totalvolumet som Leca Norge skal levere i forbindelsemed det store samferdselsprosjektet.

Salgssjef i Leca Region Nord, Frank Nornberg på plass ved Leistadkrysset 5 km utenfor Trondheim
Salgssjef i Leca Region Nord, Frank
Nornberg på plass ved Leistadkrysset
5 km utenfor Trondheim

Totalt skal det leveres over 200 000 m3 med Leca lettklinker noe som gjør dette til den største kontrakten i Leca Norge sin historie. Utfordrende grunnforhold gjør at Leca lettklinker vil benyttes som fyllmasse på de fleste dagsonene på strekningen mellom Ranheim og Værnes, opplyser Nornberg.

For Trøndelag er i likhet med deler av Østlandet, et av de mest utsatte områdene i landet når det gjelder faren for kvikkleireskred. I april 2002 gikk det et skred nettopp ved Leistadkrysset. Skredet var på 400.000 m3 og tok med seg en av påkjøringsrampene
til E6 og hele innfartsparkeringen som sank 10-15 meter ned i grunnen. En rapport fra NTNU slo senere
fast at dumping av tunge løsmasser mest sannsynlig var den utløsende årsaken. Geotekniske undersøkelser viser at det fortsatt er store lommer med kvikkleire i området. For å oppnå tilstrekkelig beregningsmessig sikkerhet for veifyllinger og for å sikre den lokale områdestabiliteten, er man derfor avhengig av å kunne benytte lette fyllmasser som Leca lettklinker på de utsatte stedene.

Biler fra Westgaard Transport AS henter Leca lettklinker fra eget lager ved Stjørdal havn
Biler fra Westgaard Transport AS henter Leca lettklinker fra eget lager ved Stjørdal havn. (Foto: Jan Vestre)
Biler fra Westgaard Transport AS tipper Leca lettklinker direkte på plassen
Biler fra Westgaard Transport AS tipper Leca lettklinker direkte på plassen. (Foto: Jan Vestre)
Rundt 5600 m3 med Leca Lettklinker gikk med til å etablere fyllingen i bildet
Rundt 5600 m3 med Leca Lettklinker gikk med til å etablere fyllingen i bildet. (Foto: Acciona.com)
Det bygges nå nye E6 mellom Ranheim (i bakgrunnen) og Værnes
Det bygges nå nye E6 mellom Ranheim (i bakgrunnen) og Værnes. (Foto: Nye Veier AS)

Enkel logistikk
Men det ikke bare den lave egenvekten som har gjort Leca lettklinker til et naturlig valg i flere store utbyggingsprosjekter de siste tiårene. Med Leca lettklinker kreves det veldig liten logistikk på stedet. Her ved Leistadkrysset tippes fyllmassen direkte på stedet hvor en enkel bulldozer fordeler den utover. Leca Lettklinker har for øvrig den egenskapen at den i stor grad fordeler og stabilisere seg selv. I sammenhenger hvor det er vanskelig å komme til med store lastebiler vil fyllmassen enkelt kunne blåses på plass ved hjelp av store slanger. Stort samferdselsprosjekt Ny E6 mellom Trondheim og Værnes er et av flere store pågående samferdselsprosjekt i Trøndelag i regi av Nye Veier AS. Nye firefelts motorveier med fartsgrenser på opptil 110 km/t, bygges nå både nord og sør for Trondheim. Når det gjelder den 23 kilometer lange strekningen mellom Ranheim og Værnes så er totalkostnaden her beregnet til ca. 7 milliarder kroner.

Entreprenør er spanske Acciona Construcciòn S.A. som har fått med seg Rambøll AS som rådgiver.

Det er forventet at byggingen av ny E6 vil ha stor betydning for bo- og arbeidsmarkedet i fylket da kortere reisetid vil gjøre det enklere å pendle.

En av de som ser frem til at regionen nå vil knyttes enda tettere sammen, er fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap)

-E6 gjennom Trøndelag er svært viktig som transportåre for både folk og næringsliv. Den binder fylket sammen og er særdeles viktig for våre store eksportnæringer, forteller Sandvik som har sittet som øverste folkevalgte leder i Trøndelag siden 2003.

Fylkesordføreren trekker også frem økt trafikksikkerhet som et viktig moment. -Spesielt har E6 sør vært ulykkesbelastet der den på enkelte strekninger har gått gjennom boligområder med lav hastighet og fartshumper(!). Ny E6 mellom Ranheim og Værnes skal etter planen stå ferdig i sin helhet i 2025. Underveis vil det bli delåpninger av strekningene Ranheim-Reitan og Reitan-Hommelvik.

Tore O. Sandvik (Ap)
Fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Foto:
Anne-Line Bakken)

 

Please register your details first

Areas of interest