Selvbyggerassistanse

SelvbyggerWEBhoved2_MINI

Da siste versjon av Plan og bygningsloven kom i 1997, ble det gjort innstramminger i regelverket blant annet når det gjelder selvbygging. Men du kan allikevel være selvbygger på Leca grunnmur og pipe.

De justeringene som ble gjort i Plan og bygningsloven, hadde som formål å redusere byggefeil og -skader. Derfor blir det stilt strengere krav til dokumenterbar kompetanse hos alle aktører i byggeprosessen, også selvbyggere. Men ved å følge vårt system vil du vil bli godkjent som selvbygger på egen grunnmur/ pipe i din kommune. 

Som selvbygger må du søke kommunen om personlig godkjenning 

Som selvbygger må du søke kommunen om personlig godkjenning for ansvarsrett for de arbeidene du skal utføre egeninnsats på. Du må her sannsynliggjøre at arbeidet vil bli utført etter gjeldende bygningslovgivning. 

Vi har utarbeidet et søknadsskjema for dette. I skjemaet har vi slått sammen to forhold: Søknad om lokal godkjenning og søknad om ansvarsrett. For selvbyggeren er det naturlig å behandle disse to søknadselementene under ett. Det er ofte gunstig å sende søknad om personlig godkjenning for ansvarsrett sammen med søknad om tillatelse til tiltak (byggetillatelse), da utførelse av grunnmur er noe av det første arbeidet som skal gjennomføres. Arbeidet kan ikke igangsettes før tillatelse til tiltak og godkjenningen er gitt av lokal bygningsmyndighet. 

Utførelse av grunnmur og pipe

Oppsetting av grunnmur og pipe skjer etter kontrollerte tegninger og anvisninger i brosjyrene Leca Byggebok og Leca Venti Pipe prosjekterings- og monteringsanvisning, evt. med supplerende beskrivelser fra ansvarlig prosjekterende. I vårt opplæringsprogram gjennomgås anvisningene for utførelse av Leca grunnmur og Leca pipe. Vi har utarbeidet noen sjekklister som anbefales som huskeliste under oppføring av Leca grunnmur/pipe. 

Søknad om ansvarsrett

Sjekkliste for utførelse av Leca grunnmur

Sjekkliste for utførelse av Leca Pipe inkl. ildsted

Sjekkliste for montasje av Leca Byggeplank

Dersom du benytter en uavhengig tredjepart som ansvarlig kontrollerende for utførelsen, må du melde fra om framdriften i dine arbeider, slik at vedkommende kan kontrollere viktige sjekkpunkter mens forholdene fortsatt er synlige. Dette gjelder også når du utfører andre bygningsmessige arbeider som egeninnsats. I din egen interesse som tiltakshaver kan det i ettertid være fordelaktig å ha skikkelig dokumentasjon på utførelsen, særlig av forhold som senere blir skjult. Fotografering er ofte en grei metode for dokumentasjon.

Kontroll av utførelse grunnmur og pipe 

Kontrollplaner for utførelsen av hele byggeprosjektet, inklusive grunnmur og pipe, skal være innlevert til kommunen på forhånd som vedlegg til søknad om tillatelse til tiltak. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden er fullstendig overfor myndighetene. Ansvarlig kontrollerende skal utføre kontroll med din utførelse under arbeidets gang og sørge for kontroll og dokumentasjon overfor myndighetene når arbeidet er avsluttet. Ved feil utførelse skal ansvarlig kontrollerende påse at selvbygger får melding om avvik slik at feil kan rettes opp. Dersom feil ikke blir rettet, og denne avviker fra tillatelsen, skal ansvarlig kontrollerende melde dette til de lokale bygningsmyndighetene. Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at ansvarlig kontrollerende foretak utfører avtalt kontroll i henhold til tillatelsen. 

Utførelse av boligrom i underetasjen 

Dersom huset har separat boenhet i underetasjen, stilles det krav til lyd- og brannisolering som må ivaretas både under planlegging og utførelse. Kommunale bygningsmyndigheter kan stille strengere krav til kompetanse og erfaring hos selvbyggeren i slike tilfeller. Dette bør du ta opp under forhåndskonferansen.

Montasje av Leca Byggeplank 

Dekke av Leca Byggeplank inngår ofte som en del av og som avslutning på grunnmuren. Ansvar for prosjektering og montasje av Leca Byggeplank er oppgaver som normalt bør ivaretas av de profesjonelle aktørene i byggeprosjektet. En grenseoppgang med byggmester eller husleverandør som skal sette opp resten av huset, bør foretas tidlig under planleggingen, slik at ansvarsforholdene er skikkelig klarlagt. For ikke søknadspliktige tiltak er det tiltakshaver som har det hele og fulle ansvar. Her finner du en sjekkliste som kan være til god hjelp.

En nyttig brosjyre

I brosjyren Leca Byggebok finner du det meste du trenger å vite om selvbygging med Leca.