Utførelse

Utlegging

Leca Lettklinker er et lett håndterbart materiale som er tilnærmet selvkomprimerende. Utlegging av lettklinker krever ingen spesielle forarbeider.

Ved utfylling på bløt grunn og ved fare for sammenblanding med eksisterende masser, er det imidlertid vanlig å legge ut fiberduk som filterlag før fyllingsarbeidene igangsettes. Leca Lettklinker i større fyllinger kan enkelt legges ut med doser eller beltegående gravemaskin.

Statens vegvesen anbefaler lagtykkelser på maksimalt 1 m ved utlegging. Maksimalt beltetrykk bør ikke overskride 50 kN/m2 for å hindre nedknusing. I mindre fyllinger eller ved vanskelig tilgjengelighet kan Leca Lettklinker blåses på plass eller legges ut manuelt.

Komprimering

Leca Lettklinker får på grunn av sin runde kornform og lave romvekt svært lave kontaktspenninger. Leca Lettklinker krever derfor langt mindre komprimeringsarbeid enn andre masser.

Ifølge Statens vegvesens retningslinjer vil tre overfarter med doser på hvert lag gi tilstrekkelig komprimering. På mindre flater og inn mot faste konstruksjoner anbefales at lagtykkelsen av lettklinker begrenses til 0,6 m. Komprimeringen utføres med minst 3 overfarter med platevibrator med inntil 5 kN/m2 grunntrykk.

Dokumentasjon fra nyere forskning på mekaniske egenskaper viser at Leca Lettklinker har egendeformasjon < 0,5 % av fyllingshøyden. I tillegg er elastisk stivhet og motstand mot permanente deformasjoner i nivå med tradisjonelle mekanisk stabiliserte materialer som grus og pukk.

Blåsing

Leca Lettklinker kan blåses direkte på plass i konstruksjonen ved hjelp av biler påmontert blåseaggregat.

Under normale forhold blåses Leca Iso 10-20 inntil 40 m horisontalt og 25 m vertikalt. Større blåselengder og høyder er imidlertid mulig. Normal blåsekapasitet er ca. 50 m3 pr. time, men avhenger av slangelengde, fraksjon og stigningsforhold.

Før videre arbeid med bærelag/overflate, legges normalt fiberduk ut på den avrettede overflaten. Når det skal foregå støpearbeider stabiliseres flaten videre med armeringsnett (P091/K131). Armeringen har ingen konstruktiv effekt, men skal gi en stabil arbeidsplattform for videre arbeid.

Leca Lettklinker

Forberedelser på arbeidsplassen for Leca lettklinker

Før geotextil legges ut, er skaftbunnen designet i henhold til tegningen. Grener, byggeavfall eller løse gjenstander fjernes. Hvis Leca lettklinker legges om vinteren, må snø og is fjernes.

Stående vann bør unngås når du fyller på Leca lettklinker. På vanndyp som overstiger halvparten av fyllingshøyden, er det en risiko for at lette klinker flyter opp (med lagtykkelser på 60 cm, dette betyr vanndyp på ca. 30 cm). Dette kan føre til at pakkearbeidet må gjøres om. I ekstreme tilfeller med svært høye vanndyp kan en lettklinkefylling, som kan virke stabil, mangle tilstrekkelig bæreevne til å gå på.

Adkomstveier for lossing skal ha et topplag med finere materiale. Grove brøkdeler av pukk kan skade dekkene på transporter som er tilpasset trafikk på normale veier.

Håndtering på arbeidsplassen

Støttefyll må legges og pakkes før fylling med Leca lettklinker. Fyllet legges i lag på ca 60 cm. Hvert lager er pakket med en platevibrator eller beltedrevet kjøretøy. Ved lossing oppnås en stor del av pakningen, nær halvparten, direkte ved lossing. Dette betyr at lagrene ikke blir komprimert så mye ved pakking og den nødvendige økningen er mindre.

Pakking-anbefaling

Pakking-redskap Lagertykkelse Kryssinger Maks dekktrykk Kommentar
Bånddrevet kjøretøy 0,6-0,1 m 6 st 50 kPa Anbefalt antall kryssinger 6-10
Platevibrator 0,6 m 4 st - Nødvendig i forbindelse med faste konstruksjoner

Tabell 1: Pakningsanbefalinger for Leca lettklinker

 

Vertikale sjakter

Ved å omslutte lettklinkene med geotekstil, kan det gjøres vertikalt stående fyllinger. Ved f.eks. vei restaurering, kan du dermed fikse den ene halvparten av veien om gangen.

Hvert lag med lettklinker er lukket med et geotekstil som er brettet rundt 2,5 meter før neste lag påføres. Hvis fyllingen er bygd opp med flere lag, økes folden med 0,5 meter for hvert lag.

Please register your details first

Areas of interest