Redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven – Leca Norge AS

Åpenhetsloven
Leca Norge AS er omfattet av Åpenhetsloven. Leca har godt grunnlag for arbeidet med Åpenhetsloven gjennom retningslinjer og digitale løsninger for leverandøroppfølging som allerede finnes hos våre eiere i Saint-Gobain, og vi jobber aktivt med å ta i bruk disse. 

Generell beskrivelse 

Leca Norge AS utvikler og produserer lecakuler og Filtralite.

Leca Norge AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i Rælingen. Selskapet har ett produksjonsanlegg som ligger i Rælingen, hvor det produseres løsleca og Filtralite.

Lecas hovedmarked er norsk byggebransje, med salg både direkte til entreprenør og til varehandel. 

Bruk av Leca® produktene bidrar positivt til levekår og velvære ved å redusere den negative effekten av klimaendringene, samt til å rense og filtrere fremtidens drikkevann. Vi tar aktivt ansvar for å beskytte miljøet, produsere og levere ressurseffektive produkter med spesifikt fokus på vårt bærekraftige fotavtrykk. Dette gir et bedre miljø. 

Våre aktiviteter skal foregå uten at det fører til skade på mennesker eller miljø. Leca har som langsiktig strategi å redusere sitt miljøfotavtrykk gjennom bl.a. å redusere utslipp til luft, redusere avfall til deponi og arbeide for en sirkulær økonomi. For å unngå skader i virksomheten gjennomføres det SMAT og jobbes systematisk med risikoreduksjon. 

Fabrikkene til Leca er miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO14001. Videre er selskapet kvalitets sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Bedriften har et eget avvikssystem. 

Opplysninger om mulige faktiske negative konsekvenser og risiko avdekket 

Leca er som en stor industribedrift risikoutsatt ift. arbeidsulykker eller utslipp. Disse risikoene følges systematisk opp. Det var ingen arbeidsulykke med fravær i 2022. Uansett kartlegges årsaksforhold rutinemessig og forbedringer innen HMS er en viktig del av bedriftens utvikling.

Tiltak iverksatt og planlagt for å redusere negative konsekvenser og risiko 

Ansatte i Leca som direkte eller indirekte er ansvarlig for innkjøp og leverandøroppfølging må gjennomgå obligatoriske kurs om ansvarlig innkjøp i Saint-Gobains regi. Som del av opplæringen må alle innkjøpere signere Purchasers Charter. Alle våre leverandører skal signere Suppliers Charter; en egenerklæring som omfatter at ansatte har menneskeverdig levestandard, retten til utvikling respekteres, ansatte har Penneo Dokumentnøkkel: FPKG3-Q1QE0-VIN3E-AFPWW-31W5O-13IEW rettigheter i tråd med lokale regler, sikkerhet og helse på arbeidsplassen ivaretas og juridiske forpliktelser er i overensstemmelse med lokale og internasjonale standarder. Leverandørene må videre akseptere at Leca kan be om en tredjeparts Corporate Social Responsibility (CSR)-evaluering dersom produktområde og omsetning hos Leca tilsier det. I etterkant av en slik evaluering følger Leca opp at leverandøren iverksetter forbedringstiltak der det er nødvendig. Alle leverandører med årlig omsetning over 3 mill. NOK er kvalitetssikret gjennom utvidet kredittsjekk og kontroll av at det ikke finnes noen økonomiske sanksjoner på leverandøren. I tillegg gjøres samme kontroll av alle nye leverandører, uavhengig av størrelse. Leverandørene blir klassifisert som A, B eller C leverandører, der risikovurdering er et av kriteriene som avgjør hvilken klasse de blir lagt i. Det pågår aktiv informasjon internt i selskapet for å gjøre alle deler av organisasjonen kjent med kravene som stilles som følge av Åpenhetsloven og Saint-Gobains regler, og dette arbeidet vil fortsette framover. Leca mottar evt. henvendelser knyttet til Åpenhetsloven på en egen e-post adresse: Apenhet@leca.no 

Please register your details first

Areas of interest